Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Vrijwilligers

Een vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. 

 

Bij HGC zijn gelukkig veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten, zonder hen zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets. Het is namelijk hartstikke leuk om met elkaar in een goede sfeer dingen voor elkaar te krijgen. Naast alle vrijwilligers die op de site onder commissies staan, zijn er natuurlijk ook alle coaches, managers en zeker niet te vergeten de trainers.

 

Voor al deze taken kunnen we altijd betrokken mensen gebruiken, om maar een cliché uit de kast te trekken: Bedenk niet wat HGC voor jou kan doen, maar wat jij voor HGC kan doen!

 

Wil je met een enthousiaste groep de handen uit de mouwen steken, dan kun je via [email protected] aangeven wat je interesse is en waar je graag aan wilt bijdragen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er zijn naast taken waar hockey-kennis voor nodig is genoeg andere taken waar we hulp bij kunnen gebruiken, dus schroom niet te mailen, ook al heb je geen hockey ervaring.

 

Heb je vragen of suggesties of wil je wat (en misschien weet je niet wat), schroom niet en neem contact op met de vrijwilligerscommissie via [email protected]

Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

 

Aanname beleid van vrijwilligers en gedragsregels

Besluit:

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt HGC de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
 • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
 • voor iedere vrijwilliger die met minderjarige werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
 • bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

 

Gedragsregels:

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNHB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als HGC onderschrijven deze regels.

 1. de leider / trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. de leider / trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. de leider / trainer onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider / trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. de leider / trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. de leider / trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. de leider / trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. de leider / trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider / trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. de leider / trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider / trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. de leider / trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider / trainer in de geest hiervan te handelen.


 
 

HGC TV